28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi(Mahàhatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: — Này các Hiền giả Tỷ-kheo! — Thưa vâng, Hiền giả. Các …

28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi Đọc tiếp »