40. Tiểu kinh Xóm ngựa

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 40. Tiểu kinh Xóm ngựa(Cùla-Assapura sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assapura (xóm Ngựa). Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Bạch Thế Tôn. Những …

40. Tiểu kinh Xóm ngựa Đọc tiếp »