35. Tiểu kinh Saccaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 35. Tiểu kinh Saccaka(Cùlasaccaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ Niganthaputta Saccaka ở tại Vesali tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Vị này thường tuyên bố cho …

35. Tiểu kinh Saccaka Đọc tiếp »