31. Tiểu kinh Rừng sừng bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò(Cùlagosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại Ginjakavasatha. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong rừng Gosinga (rừng Sừng bò) có nhiều cây ta-la. Rồi Thế Tôn, vào buổi …

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò Đọc tiếp »