45. Tiểu kinh Pháp hành

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 45. Tiểu kinh Pháp hành(Cùladhammasamàdàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo! — Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn …

45. Tiểu kinh Pháp hành Đọc tiếp »