34. Tiểu kinh Người chăn bò

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 34. Tiểu kinh Người chăn bò(Cùlagopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Vajji (Bạt-kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông Hằng. Tại đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế …

34. Tiểu kinh Người chăn bò Đọc tiếp »