135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt(Cùlakammavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; …

135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt Đọc tiếp »