147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la(Cùlaràhulovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đây: “Ðã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải …

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la Đọc tiếp »