27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi(Cùlahatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với một cỗ xe toàn trắng do ngựa cái kéo, vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành …

27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi Đọc tiếp »