37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái(Cùlatanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên chủ Sakka …

37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái Đọc tiếp »