58. Kinh Vương tử Vô Úy

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 58. Kinh Vương tử Vô Úy(Abhayaràjakumàra sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa (chỗ nuôi các con sóc). Rồi Vương tử Abhaya (Vô Úy) đi đến Nigantha Nataputta, sau khi đến đảnh lễ Nigantha Nataputta rồi ngồi xuống một bên. …

58. Kinh Vương tử Vô Úy Đọc tiếp »