85. Kinh Vương tử Bồ-đề

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 85. Kinh Vương tử Bồ-đề(Bodhirajàkumàra sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, tại Sunsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, vương tử Bodhi (Bồ-đề) có một ngôi lâu đài tên Kokanada dựng lên không bao lâu và chưa được một Sa-môn, một …

85. Kinh Vương tử Bồ-đề Đọc tiếp »