7. Kinh Ví dụ tấm vải

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 7. Kinh Ví dụ tấm vải(Vatthùpama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Bạch Thế Tôn”, các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế …

7. Kinh Ví dụ tấm vải Đọc tiếp »