22. Kinh Ví dụ con rắn

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 22. Kinh Ví dụ con rắn(Alagaddùpama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như …

22. Kinh Ví dụ con rắn Đọc tiếp »