Kinh Ưu-ba-ly

56. Kinh Ưu-ba-ly

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 56. Kinh Ưu-ba-ly(Upàli sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda…