47. Kinh Tư sát

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 47. Kinh Tư sát(Vìmamsaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá của Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng …

47. Kinh Tư sát Đọc tiếp »