kinh trung bộ

Kinh Trung Bộ Tập 1

Dưới đây là link để tải về file Kinh Trung Bộ Tập 1 định dạng PDF https://drive.google.com/open?id=1T8_fiNyal3LkQkvvyNB8u4bzF6oJrheW

152. Kinh Căn tu tập

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 152. Kinh Căn tu tập(Indriyabhàvanà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời …

152. Kinh Căn tu tập Đọc tiếp »

Scroll to Top