Kinh Trung Bộ giảng giải (Phần 1)

Mūlapariyāya Sutta[1] – Bài dạy tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn (TT. Thích Nhật Từ) I. ĐẠI Ý KINH Qua bài Kinh này, đức Thế Tôn [2] phân tích các cấp độ nhận thức của bốn hạng người: phàm phu, bậc hữu học, bậc A-la-hán và Như Lai. Trên cơ sở của nhận thức “tưởng tri” …

Kinh Trung Bộ giảng giải (Phần 1) Đọc tiếp »