143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc(Anàthapindikovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Ðộc bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Cấp Cô …

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc Đọc tiếp »