141. Kinh Phân biệt về Sự thật

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 141. Kinh Phân biệt về Sự thật(Saccavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana (chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyển). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. …

141. Kinh Phân biệt về Sự thật Đọc tiếp »