137. Kinh Phân biệt sáu xứ

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 137. Kinh Phân biệt sáu xứ(Salàyatanavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” –“Bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế …

137. Kinh Phân biệt sáu xứ Đọc tiếp »