119. Kinh Thân hành niệm

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 119. Kinh Thân hành niệm(Kàyagatàsati sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một số đông Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong hội trường, …

119. Kinh Thân hành niệm Đọc tiếp »