114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì(Sevitabba-asevitabba sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. — “Bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế …

114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì Đọc tiếp »