112. Kinh Sáu Thanh tịnh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 112. Kinh Sáu Thanh tịnh(Chabbisodhana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo, “Này các Tỷ-kheo”. — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như …

112. Kinh Sáu Thanh tịnh Đọc tiếp »