138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết(Uddesavibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. …

138. Kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết Đọc tiếp »