116. Kinh Thôn tiên

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 116. Kinh Thôn tiên(Isigili sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Isigili (Thôn tiên). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” — “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: — Này …

116. Kinh Thôn tiên Đọc tiếp »