105. Kinh Thiện tinh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 105. Kinh Thiện tinh(Sunakkhatta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác: “Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, Phạm hạnh đã …

105. Kinh Thiện tinh Đọc tiếp »