Kinh Subha

99. Kinh Subha

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 99. Kinh Subha(Subha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc…