4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm(Bhayabherava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau …

4. Kinh Sợ hãi khiếp đảm Đọc tiếp »