82. Kinh Ratthapàla

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 82. Kinh Ratthapàla(Ratthapàla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Thullakotthita. Các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita được nghe như sau: “Sa-môn Gotama là Thích …

82. Kinh Ratthapàla Đọc tiếp »