54. Kinh Potaliya

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 54. Kinh Potaliya(Potaliya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị trấn của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Apana để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong, trên con đường khất thực trở về, …

54. Kinh Potaliya Đọc tiếp »