126. Kinh Phù-di

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 126. Kinh Phù-di(Bhùmija sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi…