49. Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 49. Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh(Brahmanimantanika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này các Tỷ-kheo. — Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: …

49. Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh Đọc tiếp »