10. Kinh Niệm xứ

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 10. Kinh Niệm xứ(Satipatthàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:— Này các Tỷ-kheo. Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn:— Bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau:— Này …

10. Kinh Niệm xứ Đọc tiếp »