59. Kinh Nhiều cảm thọ

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 59. Kinh Nhiều cảm thọ(Bahuvedanìya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá vệ), Jetavana (Rừng Kỳ đà), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi người thợ mộc Pancakanga (Ngũ Phần) đến Tôn giả Udayi (Ưu đà di), sau khi đến, đảnh lễ Ngài rồi …

59. Kinh Nhiều cảm thọ Đọc tiếp »