131. Kinh Nhất dạ hiền giả

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 131. Kinh Nhất dạ hiền giả(Bhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. –“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế …

131. Kinh Nhất dạ hiền giả Đọc tiếp »