103. Kinh Nghĩ như thế nào?

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 103. Kinh Nghĩ như thế nào?(Kinti sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”, –“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: — Này …

103. Kinh Nghĩ như thế nào? Đọc tiếp »