84. Kinh Madhurà

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 84. Kinh Madhurà(Madhurà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Mahakaccana (Ðại Ca-chiên-diên) trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Vua Madhura Avantiputta được nghe…