134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả(Lomasakangiyabhaddekaratta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Lomasakangiya trú ở giữa dòng họ Sakya (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở tinh xá Nigrodha …

134. Kinh Lomasakangiya Nhất dạ hiền giả Đọc tiếp »