123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp(Acchariya-abbhùtadhamma sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một số rất đông Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, đang ngồi tụ họp trong …

123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp Đọc tiếp »