53. Kinh Hữu học

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 53. Kinh Hữu học(Sekha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakya (Thích-ca), thành Kapilavatthu, tại tinh xá Nigrodha. Lúc bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao lâu cho các Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay một …

53. Kinh Hữu học Đọc tiếp »