kinh hiền ngu

129. Kinh Hiền Ngu

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 129. Kinh Hiền Ngu(Bàlapandita sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô…