kinh hành sanh

120. Kinh Hành sanh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 120. Kinh Hành sanh(Sankhàrupapatti sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp…