57. Kinh Hạnh con chó

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 57. Kinh Hạnh con chó(Kukkuravatika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya Haliddavasana là tên một thị trấn của dân chúng Koliya. Rồi Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, và lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, cùng đi đến Thế Tôn, …

57. Kinh Hạnh con chó Đọc tiếp »