Kinh Hàng ma

50. Kinh Hàng ma

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 50. Kinh Hàng ma(Màratajjanìya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Maha Moggallana trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, vườn Lộc…