140. Kinh Giới phân biệt

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 140. Kinh Giới phân biệt(Dhàtuvibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt-đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm Bhaggava; sau khi đến nói với thợ gốm Bhaggava: — Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho Ông, Ta muốn …

140. Kinh Giới phân biệt Đọc tiếp »