145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na(Punnovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ …

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na Đọc tiếp »