146. Kinh Giáo giới Nandaka

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 146. Kinh Giáo giới Nandaka(Nandakovàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng với khoảng năm trăm Tỷ-kheo-ni đi đến bên Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng …

146. Kinh Giáo giới Nandaka Đọc tiếp »