97. Kinh Dhànanjàni

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 97. Kinh Dhànanjàni(Dhànanjàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta đang du hành tại Dakkhinagiri (Nam Sơn) cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Một vị Tỷ-kheo sau khi an cư …

97. Kinh Dhànanjàni Đọc tiếp »