97. Kinh Dhànanjàni

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 97. Kinh Dhànanjàni(Dhànanjàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc).…