71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh

Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya 71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh(Tevijjavacchagotta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Vesali (Tỳ-xá-ly) rừng Ðại Lâm, tại Kutagarasala (Giảng đường Trùng Các). Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta ở tại Ekapundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo. Thế Tôn buổi sáng đắp y, …

71. Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh Đọc tiếp »